Vypis testu
1 . otazka: Co sú to údaje: ?Farmácia

Vyjadrenie skutocnosti a myšlienok v digitálnej podobe

Údaje sú vstupom do informacného procesu

Informácie spracovávané vo výpoctových systémoch

Údaje sú výstupom z informacného procesu

2 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 11: ?Farmácia

OS je programové vybavenie PC

Cielom OS je efektívne využívat hardvér PC

OS je uložený v BIOS-e a zabezpecuje komunikáciu medzi hardvérom a softvérom

OS zabezpecuje komunikáciu s užívatelom prostredníctvom periférnych zariadení

3 . otazka: Softvér: ?Farmácia

Je súcastou operacného systému

Je jednou zo súcastí zariadenia s názvom BIOS

Je programové vybavenie pocítaca

Môžeme rozdelit na operacný systém a systémový softvér

4 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 33: ?Farmácia

Funkcia LOWER sformátuje text tak aby bol písaný malými písmenami

Funkcia REPRACE umožní nahradit všetky velké písmena v texte malými písmenami

Funkcia PROPER sformátuje text tak aby zacínal velkým písmenom

Funkcia PROPER sformátuje text tak aby bol písaný velkými písmenami

5 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 32: ?Farmácia

Funkcia DAY nám vráti aktuálny den v mesiaci

Funkcia TIME je bez argumentov a vráti nám aktuálny cas

Funkcia TODAY je bez argumentov a vráti nám aktuálny dátum

Funkcia DAY nám vráti aktuálny den v týždni

6 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 6: ?Farmácia

PC ktoré nemá disk ale má sietovú kartu sa nazýva „bezdisková stanica – tenký klient“

PC ktoré využíva služby sa nazýva Server

PC ktoré využíva služby sa nazýva Workstation

PC ktoré poskytuje služby sa nazýva Workstation

7 . otazka: Co je to informácia: ?Farmácia

Zvyšuje neurcitos? v systéme

Informácia je vstupom do informacného procesu

Taký druh poznania ktorý vieme digitálne zapísa?

Je oznámenie príjemcom na základe ktorého sa správa, respektíve realizuje urcitú pre neho relevantnú cinnos?

8 . otazka: Medzi štatistické funkcie nepatria: ?Farmácia

MEDIAN

STDEV

NONE

MOD

9 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 3: ?Farmácia

Von Neumanová schéma obsahuje blok s názvom DMA

I/O je systém zodpovedný za komunikáciu s perifériami PC

RAM je operacná pamät PC

ALU + CU tvoria CPU

10 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 14: ?Farmácia

Program MS Office je grafický balík od firmy Microsoft

Program MS Office obsahuje textový editor, tabulkový procesor

Program MS Office je multiplatformový

Program MS Office je postavený na jadre programu StarOffice

11 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 5: ?Farmácia

Jeden Byte pozostáva z 2. Bitov

Byte je kapacitná jednotka

Jeden Byte pozostáva z 8. bitov

Jednotka informácie je Byte (B)

12 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 34: ?Farmácia

Funkcia AVERAGE nám vyráta priemernú hodnotu z rozsahu buniek

Funkcia POWER nám nájde mocninu zo zvolenej hodnoty

Funkcia LARGE mám umožní nájst k-te najväcšie císlo v rozsahu buniek

Funkcia SQRT nám nájde odmocninu zo zvolenej hodnoty

13 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 28: ?Farmácia

Rozdiel dvoch dátumov je dátum ak spôsob zobrazenia hodnoty v bunke je nastavený na dátum

Rozdiel dvoch dátumov je císlo ktoré reprezentuje pocet dní medzi dátumami

Rozdiel dvoch dátumov je dátum iba vtedy ak od staršieho dátumu odcítam mladší dátum

Rozdiel dvoch dátumov je desatinné císlo ktoré reprezentuje pocet dní v rokoch medzi dvoma dátumami

14 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 31: ?Farmácia

Absolútny odkaz vždy odkazuje na tú istú bunku a pri kopírovaní vzorca do iných buniek odkaz ostane vždy rovnaký

Zmiešaný odkaz má relatívny stlpec a absolútny riadok

Relatívny odkaz vždy odkazuje na tú istú bunku a pri kopírovaní vzorca do iných buniek odkaz ostane vždy rovnaký

Zmiešaný odkaz má absolútny stlpec a relatívny riadok

15 . otazka: Pamät v PC ma tieto funkcie: ?Farmácia

Nacítanie a zapamätávanie

Uchovávanie a nacítanie

Iba uchovávanie

Uchovávanie a zapamätanie

16 . otazka: Medzi volitelné zariadenia nepatria: ?Farmácia

Zvuková karta

HDD

Grafická karta

Externá CD-ROM

17 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 23: ?Farmácia

Riadky v programe MS Excel sú oznacené písmenami

Riadky v programe MS Excel sú oznacené císlicami

Stlpce v programe MS Excel sú oznacené písmenami

Stlpce v programe MS Excel sú oznacené císlicami

18 . otazka: Medzi výstupné periféria patria: ?Farmácia

Monitor a tlaciare?

Reproduktory a tlaciare?

Reproduktory a skener

Monitor a skener

19 . otazka: Operacná pamät: ?Farmácia

Je rýchla vyrovnávacia pamät na maticnej doske, ktorá sa oznacuje Cache

Je softvérová pamät v operacnom systéme

Je hlavná pamät PC, ktorá sa oznacuje RAM

Je hlavná pamät PC, ktorá sa oznacuje ROM

20 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 24: ?Farmácia

Adresa bunky $B$2 je relatívna adresa

Adresa bunky $A$1 je absolútna adresa

Adresa bunky A1 je absolútna adresa

Adresa bunky B2 je relatívna adresa