Vypis testu
1 . otazka: Z coho sa skladá OS: ?Farmácia

BIOS

Monitor operacného systému (monitorovacia cast)

Jadro OS

Ovládace

2 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 19: ?Farmácia

Pri zozname grafov si vieme definovat novú menovku Graf

Pri zozname obrázkov alebo tabuliek je císlovanie zabezpecené automaticky na základe menovky

Zoznam grafov v programe MS Word nevieme vytvorit, vieme len zoznam obrázkov

Zoznam obrázkov je možné vytvorit pomocou systémového štýlu POPIS

3 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 34: ?Farmácia

Funkcia POWER nám nájde mocninu zo zvolenej hodnoty

Funkcia SQRT nám nájde odmocninu zo zvolenej hodnoty

Funkcia AVERAGE nám vyráta priemernú hodnotu z rozsahu buniek

Funkcia LARGE mám umožní nájst k-te najväcšie císlo v rozsahu buniek

4 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 5: ?Farmácia

Jednotka informácie je Byte (B)

Byte je kapacitná jednotka

Jeden Byte pozostáva z 8. bitov

Jeden Byte pozostáva z 2. Bitov

5 . otazka: OS má tieto funkcie: ?Farmácia

Diagnostika (autokontrola) systému

Prehrávanie audio a video súborov

Pridelovanie prostriedkov systému užívatelom alebo aplikáciám

Komunikácia s inými systémami (PC) v sieti

6 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 16: ?Farmácia

Font písma je jednotná digitálne zaznamenaná sada znakov

Štýl je možné pridat do galérie rýchlych štýlov

Štýl je množina vlastností formátovania, ktoré je možné použit iba v texte

Oba fonty (Arial a TImes New Roman) sú bezpätkové

7 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 36: ?Farmácia

Funkcia MAX nám nájde maximálnu hodnotu v rozsahu buniek

Funkcia CLOSE nám uzamkne vzorec(nie je ho možné dalej editovat)

Funkcia ROW vráti císlo stlpca v ktorom sa nachádza zvolená bunka

Funkcia ROUND zaokrúhli lubovolnú císelnú hodnotu

8 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 30: ?Farmácia

Odkaz vo vzorci „B2“ odkazuje na jednu bunku

Odkaz vo vzorci „Harok2!C24“ odkazuje na bunku v inom hárku

Odkaz vo vzorci „B:B“ odkazuje na celý stlpec B

Odkaz vo vzorci „A1:A10“ odkazuje na množinu buniek ktoré tvoria súvislú oblast

9 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 31: ?Farmácia

Absolútny odkaz vždy odkazuje na tú istú bunku a pri kopírovaní vzorca do iných buniek odkaz ostane vždy rovnaký

Zmiešaný odkaz má relatívny stlpec a absolútny riadok

Relatívny odkaz vždy odkazuje na tú istú bunku a pri kopírovaní vzorca do iných buniek odkaz ostane vždy rovnaký

Zmiešaný odkaz má absolútny stlpec a relatívny riadok

10 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 29: ?Farmácia

Viem vložit stlpce do hárka

Ak odstránim stlpec alebo riadok, hodnoty v stlpci alebo v riadku sa vpíšu napravo od stlpca respektíve nadol od riadku

Viem ukotvit stlpce a riadky v hárku aby boli stále zobrazené ak sa posúvam v hárku

Viem vložit riadky do hárka

11 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 10: ?Farmácia

Boot Loader hladá súbor na zavedenie operacného systému do pamäte PC

BIOS obsahuje hlavný súbor operacného systému

BIOS spravuje prostriedky operacného systému a ako je procesor a pamät

POST je základný test hardvéru PC

12 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 28: ?Farmácia

Rozdiel dvoch dátumov je císlo ktoré reprezentuje pocet dní medzi dátumami

Rozdiel dvoch dátumov je dátum iba vtedy ak od staršieho dátumu odcítam mladší dátum

Rozdiel dvoch dátumov je desatinné císlo ktoré reprezentuje pocet dní v rokoch medzi dvoma dátumami

Rozdiel dvoch dátumov je dátum ak spôsob zobrazenia hodnoty v bunke je nastavený na dátum

13 . otazka: BIOS: ?Farmácia

Je základný systém potrebný na ovládanie softvéru

Zabezpecuje komunikáciu medzi operacným systémom a aplikacnou vrstvou

Je uložený v maticnej doske vo forme RAM pamäte

Zabezpecuje komunikáciu medzi hardvérom a operacným systémom v PC

14 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 32: ?Farmácia

Funkcia DAY nám vráti aktuálny den v týždni

Funkcia TODAY je bez argumentov a vráti nám aktuálny dátum

Funkcia TIME je bez argumentov a vráti nám aktuálny cas

Funkcia DAY nám vráti aktuálny den v mesiaci

15 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 15: ?Farmácia

MS Excel je Tabulkový procesor

MS PowerPoint je grafický editor

Program MS GraphStat je štatistický editor

MS Word je textový editor

16 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 22: ?Farmácia

Hypertextový odkaz viem použit aj na miesto v dokumente

Poznámka pod ciarou sa skladá z oznacenia poznámky a z textu poznámky

Záložka je miesto v dokumente na ktoré sa môžeme odkazovat

Text okolo obrázka v programe MS Word neviem zalomit

17 . otazka: Medzi výstupné periféria patria: ?Farmácia

Monitor a tlaciare?

Monitor a skener

Reproduktory a tlaciare?

Reproduktory a skener

18 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 25: ?Farmácia

Vzorce sa kopírujú vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec všetkými smermi

Vzorce sa kopírujú iba vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec vodorovne

Vzorce sa kopírujú iba vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec vertikálne

Vzorce sa kopírujú vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec vodorovne a vertikálne ale iba smerom dolava a nadol

19 . otazka: Medzi štatistické funkcie nepatria: ?Farmácia

MOD

STDEV

NONE

MEDIAN

20 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 35: ?Farmácia

Funkcia COUNTBLANK nám poráta bunku v rozsahu ktoré nie sú vyplnené

Funkcia COUNTWRONG nám poráta rozsah buniek s chybnými hodnotami

Funkcia COUNT nám poráta pocet buniek v rozsahu

Funkcia COUNTIF nám poráta pocet buniek ktoré obsahujú zvolenú podmienku