Vypis testu
1 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 19: ?Farmácia

Pri zozname grafov si vieme definovat novú menovku Graf

Zoznam obrázkov je možné vytvorit pomocou systémového štýlu POPIS

Zoznam grafov v programe MS Word nevieme vytvorit, vieme len zoznam obrázkov

Pri zozname obrázkov alebo tabuliek je císlovanie zabezpecené automaticky na základe menovky

2 . otazka: Pamät ROM je: ?Farmácia

Permanentná pamät

Energeticky závislá

Miesto na uloženie BIOS-u

Energeticky nezávislá

3 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 31: ?Farmácia

Absolútny odkaz vždy odkazuje na tú istú bunku a pri kopírovaní vzorca do iných buniek odkaz ostane vždy rovnaký

Zmiešaný odkaz má relatívny stlpec a absolútny riadok

Zmiešaný odkaz má absolútny stlpec a relatívny riadok

Relatívny odkaz vždy odkazuje na tú istú bunku a pri kopírovaní vzorca do iných buniek odkaz ostane vždy rovnaký

4 . otazka: Medzi volitelné zariadenia nepatria: ?Farmácia

Zvuková karta

Externá CD-ROM

HDD

Grafická karta

5 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 24: ?Farmácia

Adresa bunky A1 je absolútna adresa

Adresa bunky $A$1 je absolútna adresa

Adresa bunky $B$2 je relatívna adresa

Adresa bunky B2 je relatívna adresa

6 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 18: ?Farmácia

Pred vytvorením obsahu v dokumente si musíme vytvorit štýly respektíve použit existujúce štýly na formátovanie nadpisov v dokumente z ktorých chceme vytvorit obsah

Obsah dokumentu vieme vytvorit pomocou špeciálneho systémového štýlu POPIS KAPITOL

Vytvorený obsah vieme aktualizovat

Pred vytvorením obsahu v dokumente si musíme vytvorit špeciálny štýl ktorým bude obsah formátovaný

7 . otazka: Ktoré nie je OS: ?Farmácia

Solaris

Nexus

Chrome

Linux

8 . otazka: Co je to informácia: ?Farmácia

Zvyšuje neurcitos? v systéme

Je oznámenie príjemcom na základe ktorého sa správa, respektíve realizuje urcitú pre neho relevantnú cinnos?

Taký druh poznania ktorý vieme digitálne zapísa?

Informácia je vstupom do informacného procesu

9 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 36: ?Farmácia

Funkcia ROW vráti císlo stlpca v ktorom sa nachádza zvolená bunka

Funkcia MAX nám nájde maximálnu hodnotu v rozsahu buniek

Funkcia ROUND zaokrúhli lubovolnú císelnú hodnotu

Funkcia CLOSE nám uzamkne vzorec(nie je ho možné dalej editovat)

10 . otazka: Pamät v PC ma tieto funkcie: ?Farmácia

Nacítanie a zapamätávanie

Uchovávanie a nacítanie

Iba uchovávanie

Uchovávanie a zapamätanie

11 . otazka: Medzi matematické funkcie nepatria: ?Farmácia

MAX

MIN

ZERO

GROUND

12 . otazka: Zlomy: ?Farmácia

Zlom sekcie umožnuje vytvorenie odlišných hlaviciek a piat v dokumente

Zlom strany zabezpecí že nasledujúci text bude zacínat vždy na novej strane

Zlom strany umožnuje nastavit inú orientáciu strany a odlišné nastavenie strany vzhladom na ostatné strany v dokumente

Zlom sekcie nám umožnuje vytvorit redakcné st?pce (viac st?pcov na jednej strane)

13 . otazka: Císlicový pocítac je: ?Farmácia

Hardvérová cast Osobného pocítaca

Aritmeticko – logickým podblok zabezpecujúci výpocty v systéme

Univerzálny automat urcený na samocinné vykonávanie výpoctov

Súcast von Neumannovej schémy logického riadenia

14 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 34: ?Farmácia

Funkcia SQRT nám nájde odmocninu zo zvolenej hodnoty

Funkcia AVERAGE nám vyráta priemernú hodnotu z rozsahu buniek

Funkcia LARGE mám umožní nájst k-te najväcšie císlo v rozsahu buniek

Funkcia POWER nám nájde mocninu zo zvolenej hodnoty

15 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 20: ?Farmácia

Citácia je skrátené oznacenie citovaného zdroja (dokumentu)

Skrátený bibliografický odkaz neviem použit v poznámke pod ciarou

Bibliografický odkaz je štandardizovaný popis citovaného dokumentu

Citáciu sa používa iba pri písaní záverecných prác

16 . otazka: Medzi retazové funkcie nepatria: ?Farmácia

UPPER

LEFT

TRUNCATE

COUNTTEXT

17 . otazka: Operacná pamät: ?Farmácia

Je softvérová pamät v operacnom systéme

Je rýchla vyrovnávacia pamät na maticnej doske, ktorá sa oznacuje Cache

Je hlavná pamät PC, ktorá sa oznacuje ROM

Je hlavná pamät PC, ktorá sa oznacuje RAM

18 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 5: ?Farmácia

Jednotka informácie je Byte (B)

Jeden Byte pozostáva z 2. Bitov

Jeden Byte pozostáva z 8. bitov

Byte je kapacitná jednotka

19 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 14: ?Farmácia

Program MS Office obsahuje textový editor, tabulkový procesor

Program MS Office je multiplatformový

Program MS Office je grafický balík od firmy Microsoft

Program MS Office je postavený na jadre programu StarOffice

20 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 21: ?Farmácia

Vo vytvorenej tabulke v programe MS Word viem zlúcit bunky iba v riadku

Program MS Word umožnuje konvertovat tabulku na text

Do bunky vo vytvorenej tabulke v programe MS Word neviem vložit vzorec na výpocet hodnôt

Ak chcem vložit vzorce do tabulky tak tabulka musí byt vytvorená v programe MS Excel