Vypis testu
1 . otazka: Ktoré nie je OS: ?Farmácia

Linux

Solaris

Nexus

Chrome

2 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 18: ?Farmácia

Vytvorený obsah vieme aktualizovat

Obsah dokumentu vieme vytvorit pomocou špeciálneho systémového štýlu POPIS KAPITOL

Pred vytvorením obsahu v dokumente si musíme vytvorit štýly respektíve použit existujúce štýly na formátovanie nadpisov v dokumente z ktorých chceme vytvorit obsah

Pred vytvorením obsahu v dokumente si musíme vytvorit špeciálny štýl ktorým bude obsah formátovaný

3 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 34: ?Farmácia

Funkcia LARGE mám umožní nájst k-te najväcšie císlo v rozsahu buniek

Funkcia AVERAGE nám vyráta priemernú hodnotu z rozsahu buniek

Funkcia POWER nám nájde mocninu zo zvolenej hodnoty

Funkcia SQRT nám nájde odmocninu zo zvolenej hodnoty

4 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 9: ?Farmácia

Sietová karta obsahuje NIC adresu

Sietová karta obsahuje MAC adresu

USB klúc je typ pamäte RAM

Grafická karta je v súcasnosti už len integrovaná súcast maticnej dosky

5 . otazka: Medzi volitelné zariadenia nepatria: ?Farmácia

Externá CD-ROM

Zvuková karta

Grafická karta

HDD

6 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 32: ?Farmácia

Funkcia TODAY je bez argumentov a vráti nám aktuálny dátum

Funkcia DAY nám vráti aktuálny den v mesiaci

Funkcia TIME je bez argumentov a vráti nám aktuálny cas

Funkcia DAY nám vráti aktuálny den v týždni

7 . otazka: Co sú to údaje: ?Farmácia

Vyjadrenie skutocnosti a myšlienok v digitálnej podobe

Informácie spracovávané vo výpoctových systémoch

Údaje sú vstupom do informacného procesu

Údaje sú výstupom z informacného procesu

8 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 4: ?Farmácia

Superpocítace a sálové pocítace sa využívajú na riešenie vedecký úloh

Vnorené tzv. embeded systémy tvoria súcast iných zložitejších systémov

Laptop je staršie mobilné zariadenie s väcšou váhou

Osobný pocítac a pracovná stanica sú dve rozdielne typy PC

9 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 7: ?Farmácia

Z hladiska energetickej závislosti je operacná pamät nezávislá

Z hladiska umiestnenie je Cache pamät externá

Z hladiska casu je operacná pamät krátkodobá

Z hladiska prístupu je operacná pamät s priamym prístupom

10 . otazka: Zlomy: ?Farmácia

Zlom strany zabezpecí že nasledujúci text bude zacínat vždy na novej strane

Zlom strany umožnuje nastavit inú orientáciu strany a odlišné nastavenie strany vzhladom na ostatné strany v dokumente

Zlom sekcie nám umožnuje vytvorit redakcné st?pce (viac st?pcov na jednej strane)

Zlom sekcie umožnuje vytvorenie odlišných hlaviciek a piat v dokumente

11 . otazka: Informacný systém je: ?Farmácia

Systém ktorý nemusí byt podporovaný pocítacom

Pocítac pracujúci na princípe programového riadenia

Súbor hardvérových a softvérových prostriedkov

Subsystém programového riadenia

12 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 12: ?Farmácia

Server je urcený pre správcov systému

Pracovná stanica je konzument systému

Pracovná stanica poskytuje služby v sieti

Server je konzument systému

13 . otazka: Co je to informácia: ?Farmácia

Informácia je vstupom do informacného procesu

Taký druh poznania ktorý vieme digitálne zapísa?

Je oznámenie príjemcom na základe ktorého sa správa, respektíve realizuje urcitú pre neho relevantnú cinnos?

Zvyšuje neurcitos? v systéme

14 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 36: ?Farmácia

Funkcia ROUND zaokrúhli lubovolnú císelnú hodnotu

Funkcia MAX nám nájde maximálnu hodnotu v rozsahu buniek

Funkcia CLOSE nám uzamkne vzorec(nie je ho možné dalej editovat)

Funkcia ROW vráti císlo stlpca v ktorom sa nachádza zvolená bunka

15 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 3: ?Farmácia

ALU + CU tvoria CPU

I/O je systém zodpovedný za komunikáciu s perifériami PC

Von Neumanová schéma obsahuje blok s názvom DMA

RAM je operacná pamät PC

16 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 22: ?Farmácia

Text okolo obrázka v programe MS Word neviem zalomit

Poznámka pod ciarou sa skladá z oznacenia poznámky a z textu poznámky

Záložka je miesto v dokumente na ktoré sa môžeme odkazovat

Hypertextový odkaz viem použit aj na miesto v dokumente

17 . otazka: Ktoré z nasledovného viem urobit na jednej bunke v programe MS Excel: ?Farmácia

Podfarbit bunku

Orámovat bunku

Zalomit text v bunke

Prispôsobit text v bunke

18 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 11: ?Farmácia

Cielom OS je efektívne využívat hardvér PC

OS je uložený v BIOS-e a zabezpecuje komunikáciu medzi hardvérom a softvérom

OS je programové vybavenie PC

OS zabezpecuje komunikáciu s užívatelom prostredníctvom periférnych zariadení

19 . otazka: Medzi štatistické funkcie nepatria: ?Farmácia

MOD

NONE

MEDIAN

STDEV

20 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 28: ?Farmácia

Rozdiel dvoch dátumov je dátum ak spôsob zobrazenia hodnoty v bunke je nastavený na dátum

Rozdiel dvoch dátumov je císlo ktoré reprezentuje pocet dní medzi dátumami

Rozdiel dvoch dátumov je dátum iba vtedy ak od staršieho dátumu odcítam mladší dátum

Rozdiel dvoch dátumov je desatinné císlo ktoré reprezentuje pocet dní v rokoch medzi dvoma dátumami