Vypis testu
1 . otazka: Pamät v PC ma tieto funkcie: ?Farmácia

Uchovávanie a nacítanie

Iba uchovávanie

Uchovávanie a zapamätanie

Nacítanie a zapamätávanie

2 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 9: ?Farmácia

USB klúc je typ pamäte RAM

Grafická karta je v súcasnosti už len integrovaná súcast maticnej dosky

Sietová karta obsahuje NIC adresu

Sietová karta obsahuje MAC adresu

3 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 11: ?Farmácia

OS zabezpecuje komunikáciu s užívatelom prostredníctvom periférnych zariadení

OS je programové vybavenie PC

OS je uložený v BIOS-e a zabezpecuje komunikáciu medzi hardvérom a softvérom

Cielom OS je efektívne využívat hardvér PC

4 . otazka: Informacný systém je: ?Farmácia

Pocítac pracujúci na princípe programového riadenia

Súbor hardvérových a softvérových prostriedkov

Subsystém programového riadenia

Systém ktorý nemusí byt podporovaný pocítacom

5 . otazka: Medzi výstupné periféria patria: ?Farmácia

Reproduktory a skener

Monitor a skener

Reproduktory a tlaciare?

Monitor a tlaciare?

6 . otazka: Medzi dátumové a casové funkcie nepatria: ?Farmácia

NOW

TODAY

LUN

TIME

7 . otazka: Grafy: ?Farmácia

Stlpcový graf je nevhodný na zobrazenie viacerých charakteristík každej kategórie

Kolácový graf je vhodný na zobrazenie priebehu hodnoty vzhladom na os X

Stlpcový graf je vhodný na zobrazenie pomerových hodnôt jednotlivých kategórií vzhladom na celok

Pruhové grafy sú vlastne stlpcové grafy otocené o 90 stupnov

8 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 4: ?Farmácia

Osobný pocítac a pracovná stanica sú dve rozdielne typy PC

Laptop je staršie mobilné zariadenie s väcšou váhou

Superpocítace a sálové pocítace sa využívajú na riešenie vedecký úloh

Vnorené tzv. embeded systémy tvoria súcast iných zložitejších systémov

9 . otazka: Medzi matematické funkcie nepatria: ?Farmácia

MAX

MIN

GROUND

ZERO

10 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 17: ?Farmácia

Pri viacúrovnovom zozname môžeme použit aj písmena(clánok, sekcia) a nielen císla

Pri zozname bez poradia záleží na poradí jednotlivých prvkov

Odrážky pri zozname bez poradia sú vo forme tvarov (šípka, pomlcka, gulicka)

Pri císlovanom zozname záleží na poradí iba pri ak je císlovaný rímskymi a arabskými císlicami

11 . otazka: Ktoré nie je OS: ?Farmácia

Solaris

Chrome

Nexus

Linux

12 . otazka: Medzi vstupné periféria nepatria: ?Farmácia

Myš, klávesnica a skener

Klávesnica, skener a kamera

Klávesnica, myš a mikrofón

Myš, klávesnica a reproduktory

13 . otazka: OS má tieto funkcie: ?Farmácia

Prehrávanie audio a video súborov

Komunikácia s inými systémami (PC) v sieti

Pridelovanie prostriedkov systému užívatelom alebo aplikáciám

Diagnostika (autokontrola) systému

14 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 28: ?Farmácia

Rozdiel dvoch dátumov je císlo ktoré reprezentuje pocet dní medzi dátumami

Rozdiel dvoch dátumov je dátum ak spôsob zobrazenia hodnoty v bunke je nastavený na dátum

Rozdiel dvoch dátumov je dátum iba vtedy ak od staršieho dátumu odcítam mladší dátum

Rozdiel dvoch dátumov je desatinné císlo ktoré reprezentuje pocet dní v rokoch medzi dvoma dátumami

15 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 36: ?Farmácia

Funkcia CLOSE nám uzamkne vzorec(nie je ho možné dalej editovat)

Funkcia ROW vráti císlo stlpca v ktorom sa nachádza zvolená bunka

Funkcia ROUND zaokrúhli lubovolnú císelnú hodnotu

Funkcia MAX nám nájde maximálnu hodnotu v rozsahu buniek

16 . otazka: Operacná pamät: ?Farmácia

Je hlavná pamät PC, ktorá sa oznacuje RAM

Je rýchla vyrovnávacia pamät na maticnej doske, ktorá sa oznacuje Cache

Je hlavná pamät PC, ktorá sa oznacuje ROM

Je softvérová pamät v operacnom systéme

17 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 12: ?Farmácia

Pracovná stanica je konzument systému

Pracovná stanica poskytuje služby v sieti

Server je konzument systému

Server je urcený pre správcov systému

18 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 22: ?Farmácia

Hypertextový odkaz viem použit aj na miesto v dokumente

Poznámka pod ciarou sa skladá z oznacenia poznámky a z textu poznámky

Záložka je miesto v dokumente na ktoré sa môžeme odkazovat

Text okolo obrázka v programe MS Word neviem zalomit

19 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 8: ?Farmácia

Operacná pamät je prvých 640KB pamäte v operacnom systéme

Operacná pamät slúži na docasné uchovávanie informácií

Operacná pamät sa skladá z casti RWM a Biosu

Operacná pamät vyžaduje opätovné zapisovanie informácií

20 . otazka: Medzi štatistické funkcie nepatria: ?Farmácia

MEDIAN

MOD

NONE

STDEV