Vypis testu
1 . otazka: Co je to informácia: ?Farmácia

Informácia je vstupom do informacného procesu

Je oznámenie príjemcom na základe ktorého sa správa, respektíve realizuje urcitú pre neho relevantnú cinnos?

Taký druh poznania ktorý vieme digitálne zapísa?

Zvyšuje neurcitos? v systéme

2 . otazka: Medzi retazové funkcie nepatria: ?Farmácia

TRUNCATE

LEFT

COUNTTEXT

UPPER

3 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne: ?Farmácia

Informáciu vieme vyjadrit len digitálne

Informáciu vieme vyjadrit analógovo a digitálne

Informáciu vieme vyjadrit logicky

Informáciu vieme vyjadrit len analógovo

4 . otazka: Medzi štatistické funkcie nepatria: ?Farmácia

MEDIAN

NONE

MOD

STDEV

5 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 26: ?Farmácia

Vzorec sa nekopíruje do ?alších buniek ak sa odvoláva na údaje v inom hárku

Neviem pracovat so vzorcami ak sa údaje nachádzajú v inom hárku ako v tom v ktorom je vzorec

Viem nastavit šírku a výšku stlpcov respektíve riadkov

Viem zakryt a odkryt stlpce v hárku

6 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 2: ?Farmácia

Jednotka informácie je bit (b)

Pravdivá logická informácia nadobúda hodnotu 0

Jeden Byte (B) môže nadobúdat iba dva stavy

Pravdivá logická informácia nadobúda hodnotu 1

7 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 22: ?Farmácia

Hypertextový odkaz viem použit aj na miesto v dokumente

Text okolo obrázka v programe MS Word neviem zalomit

Záložka je miesto v dokumente na ktoré sa môžeme odkazovat

Poznámka pod ciarou sa skladá z oznacenia poznámky a z textu poznámky

8 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 32: ?Farmácia

Funkcia DAY nám vráti aktuálny den v týždni

Funkcia DAY nám vráti aktuálny den v mesiaci

Funkcia TIME je bez argumentov a vráti nám aktuálny cas

Funkcia TODAY je bez argumentov a vráti nám aktuálny dátum

9 . otazka: Informatika je: ?Farmácia

Technická vedná disciplína o informacných procesoch prebiehajúcich pri spracovaní informácií

Vedná disciplína zaoberajúca sa skúmaním podstaty informácie v spolocenskom a technickom smere

Veda ktorá sa zaoberá prevažne informacnými procesmi vnútri pocítacov a pocítacových systémov

Disciplína v rámci matematických vied, ktorá skúma spôsoby analógového a digitálneho prezentovania informácií

10 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 25: ?Farmácia

Vzorce sa kopírujú iba vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec vertikálne

Vzorce sa kopírujú iba vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec vodorovne

Vzorce sa kopírujú vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec vodorovne a vertikálne ale iba smerom dolava a nadol

Vzorce sa kopírujú vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec všetkými smermi

11 . otazka: Aké štýly máme v programe MS Word k dispozícií: ?Farmácia

Štýl strany

Štýl odseku

Štýl zarovnania

Štýl zoznamu

12 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 31: ?Farmácia

Absolútny odkaz vždy odkazuje na tú istú bunku a pri kopírovaní vzorca do iných buniek odkaz ostane vždy rovnaký

Relatívny odkaz vždy odkazuje na tú istú bunku a pri kopírovaní vzorca do iných buniek odkaz ostane vždy rovnaký

Zmiešaný odkaz má relatívny stlpec a absolútny riadok

Zmiešaný odkaz má absolútny stlpec a relatívny riadok

13 . otazka: Medzi vstupno - výstupné periféria nepatria: ?Farmácia

Fax

ALL in one (tlaciaren a skener)

Tablet

Kamera

14 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 3: ?Farmácia

ALU + CU tvoria CPU

Von Neumanová schéma obsahuje blok s názvom DMA

RAM je operacná pamät PC

I/O je systém zodpovedný za komunikáciu s perifériami PC

15 . otazka: Medzi vstupné periféria nepatria: ?Farmácia

Myš, klávesnica a skener

Klávesnica, myš a mikrofón

Myš, klávesnica a reproduktory

Klávesnica, skener a kamera

16 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 27: ?Farmácia

Ak do bunky vpíšeme „=2+2“ výsledok bude „4“

Ak do bunky vpíšeme „2+2“ výsledok bude „4“

Ak spôsob zobrazenia hodnoty v bunke bude dátum a do bunky vpíšeme hodnotu „10“ výsledok bude 10.január.1900

Ak do bunky vpíšeme „=2+2“ výsledok bude „2+2“

17 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 37: ?Farmácia

V tabulke údajov viem zoradit hodnoty v príslušnom stlpci abecedne

Filter v tabulke údajov viem vytvorit iba na císelných hodnotách

Podmienené formátovanie mi sprehladní údaje v tabulke

Pri zoradovaní hodnôt v stlpci tabulky musí dat pozor aby mi preskupilo aj hodnoty v iných stlpcoch nie len v stlpci ktorý zoradujem

18 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 36: ?Farmácia

Funkcia ROW vráti císlo stlpca v ktorom sa nachádza zvolená bunka

Funkcia CLOSE nám uzamkne vzorec(nie je ho možné dalej editovat)

Funkcia MAX nám nájde maximálnu hodnotu v rozsahu buniek

Funkcia ROUND zaokrúhli lubovolnú císelnú hodnotu

19 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 17: ?Farmácia

Odrážky pri zozname bez poradia sú vo forme tvarov (šípka, pomlcka, gulicka)

Pri zozname bez poradia záleží na poradí jednotlivých prvkov

Pri císlovanom zozname záleží na poradí iba pri ak je císlovaný rímskymi a arabskými císlicami

Pri viacúrovnovom zozname môžeme použit aj písmena(clánok, sekcia) a nielen císla

20 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 12: ?Farmácia

Server je urcený pre správcov systému

Pracovná stanica poskytuje služby v sieti

Server je konzument systému

Pracovná stanica je konzument systému