Vypis testu
1 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 31: ?Farmácia

Relatívny odkaz vždy odkazuje na tú istú bunku a pri kopírovaní vzorca do iných buniek odkaz ostane vždy rovnaký

Zmiešaný odkaz má relatívny stlpec a absolútny riadok

Absolútny odkaz vždy odkazuje na tú istú bunku a pri kopírovaní vzorca do iných buniek odkaz ostane vždy rovnaký

Zmiešaný odkaz má absolútny stlpec a relatívny riadok

2 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 23: ?Farmácia

Stlpce v programe MS Excel sú oznacené písmenami

Riadky v programe MS Excel sú oznacené císlicami

Stlpce v programe MS Excel sú oznacené císlicami

Riadky v programe MS Excel sú oznacené písmenami

3 . otazka: Medzi výstupné periféria patria: ?Farmácia

Monitor a tlaciare?

Monitor a skener

Reproduktory a tlaciare?

Reproduktory a skener

4 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 34: ?Farmácia

Funkcia AVERAGE nám vyráta priemernú hodnotu z rozsahu buniek

Funkcia POWER nám nájde mocninu zo zvolenej hodnoty

Funkcia SQRT nám nájde odmocninu zo zvolenej hodnoty

Funkcia LARGE mám umožní nájst k-te najväcšie císlo v rozsahu buniek

5 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 8: ?Farmácia

Operacná pamät slúži na docasné uchovávanie informácií

Operacná pamät vyžaduje opätovné zapisovanie informácií

Operacná pamät sa skladá z casti RWM a Biosu

Operacná pamät je prvých 640KB pamäte v operacnom systéme

6 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 36: ?Farmácia

Funkcia ROW vráti císlo stlpca v ktorom sa nachádza zvolená bunka

Funkcia MAX nám nájde maximálnu hodnotu v rozsahu buniek

Funkcia ROUND zaokrúhli lubovolnú císelnú hodnotu

Funkcia CLOSE nám uzamkne vzorec(nie je ho možné dalej editovat)

7 . otazka: Medzi vstupno - výstupné periféria nepatria: ?Farmácia

ALL in one (tlaciaren a skener)

Kamera

Fax

Tablet

8 . otazka: Co sú to údaje: ?Farmácia

Informácie spracovávané vo výpoctových systémoch

Údaje sú výstupom z informacného procesu

Vyjadrenie skutocnosti a myšlienok v digitálnej podobe

Údaje sú vstupom do informacného procesu

9 . otazka: Medzi matematické funkcie nepatria: ?Farmácia

ZERO

MIN

GROUND

MAX

10 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 6: ?Farmácia

PC ktoré nemá disk ale má sietovú kartu sa nazýva „bezdisková stanica – tenký klient“

PC ktoré využíva služby sa nazýva Server

PC ktoré poskytuje služby sa nazýva Workstation

PC ktoré využíva služby sa nazýva Workstation

11 . otazka: Medzi volitelné zariadenia nepatria: ?Farmácia

Grafická karta

Zvuková karta

Externá CD-ROM

HDD

12 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 28: ?Farmácia

Rozdiel dvoch dátumov je dátum ak spôsob zobrazenia hodnoty v bunke je nastavený na dátum

Rozdiel dvoch dátumov je dátum iba vtedy ak od staršieho dátumu odcítam mladší dátum

Rozdiel dvoch dátumov je desatinné císlo ktoré reprezentuje pocet dní v rokoch medzi dvoma dátumami

Rozdiel dvoch dátumov je císlo ktoré reprezentuje pocet dní medzi dátumami

13 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 35: ?Farmácia

Funkcia COUNTWRONG nám poráta rozsah buniek s chybnými hodnotami

Funkcia COUNTBLANK nám poráta bunku v rozsahu ktoré nie sú vyplnené

Funkcia COUNT nám poráta pocet buniek v rozsahu

Funkcia COUNTIF nám poráta pocet buniek ktoré obsahujú zvolenú podmienku

14 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 27: ?Farmácia

Ak spôsob zobrazenia hodnoty v bunke bude dátum a do bunky vpíšeme hodnotu „10“ výsledok bude 10.január.1900

Ak do bunky vpíšeme „=2+2“ výsledok bude „2+2“

Ak do bunky vpíšeme „=2+2“ výsledok bude „4“

Ak do bunky vpíšeme „2+2“ výsledok bude „4“

15 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 11: ?Farmácia

OS je uložený v BIOS-e a zabezpecuje komunikáciu medzi hardvérom a softvérom

OS je programové vybavenie PC

OS zabezpecuje komunikáciu s užívatelom prostredníctvom periférnych zariadení

Cielom OS je efektívne využívat hardvér PC

16 . otazka: Medzi vstupné periféria nepatria: ?Farmácia

Klávesnica, myš a mikrofón

Myš, klávesnica a skener

Klávesnica, skener a kamera

Myš, klávesnica a reproduktory

17 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 17: ?Farmácia

Pri zozname bez poradia záleží na poradí jednotlivých prvkov

Pri císlovanom zozname záleží na poradí iba pri ak je císlovaný rímskymi a arabskými císlicami

Pri viacúrovnovom zozname môžeme použit aj písmena(clánok, sekcia) a nielen císla

Odrážky pri zozname bez poradia sú vo forme tvarov (šípka, pomlcka, gulicka)

18 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 26: ?Farmácia

Viem zakryt a odkryt stlpce v hárku

Viem nastavit šírku a výšku stlpcov respektíve riadkov

Vzorec sa nekopíruje do ?alších buniek ak sa odvoláva na údaje v inom hárku

Neviem pracovat so vzorcami ak sa údaje nachádzajú v inom hárku ako v tom v ktorom je vzorec

19 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 4: ?Farmácia

Vnorené tzv. embeded systémy tvoria súcast iných zložitejších systémov

Osobný pocítac a pracovná stanica sú dve rozdielne typy PC

Superpocítace a sálové pocítace sa využívajú na riešenie vedecký úloh

Laptop je staršie mobilné zariadenie s väcšou váhou

20 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 32: ?Farmácia

Funkcia TODAY je bez argumentov a vráti nám aktuálny dátum

Funkcia DAY nám vráti aktuálny den v mesiaci

Funkcia TIME je bez argumentov a vráti nám aktuálny cas

Funkcia DAY nám vráti aktuálny den v týždni