Vypis testu
1 . otazka: Medzi volitelné zariadenia nepatria: ?Farmácia

HDD

Externá CD-ROM

Zvuková karta

Grafická karta

2 . otazka: Informacný systém je: ?Farmácia

Systém ktorý nemusí byt podporovaný pocítacom

Súbor hardvérových a softvérových prostriedkov

Pocítac pracujúci na princípe programového riadenia

Subsystém programového riadenia

3 . otazka: Medzi retazové funkcie nepatria: ?Farmácia

TRUNCATE

UPPER

COUNTTEXT

LEFT

4 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 36: ?Farmácia

Funkcia ROW vráti císlo stlpca v ktorom sa nachádza zvolená bunka

Funkcia ROUND zaokrúhli lubovolnú císelnú hodnotu

Funkcia MAX nám nájde maximálnu hodnotu v rozsahu buniek

Funkcia CLOSE nám uzamkne vzorec(nie je ho možné dalej editovat)

5 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne: ?Farmácia

Informáciu vieme vyjadrit logicky

Informáciu vieme vyjadrit len analógovo

Informáciu vieme vyjadrit len digitálne

Informáciu vieme vyjadrit analógovo a digitálne

6 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 5: ?Farmácia

Jeden Byte pozostáva z 8. bitov

Jednotka informácie je Byte (B)

Byte je kapacitná jednotka

Jeden Byte pozostáva z 2. Bitov

7 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 10: ?Farmácia

POST je základný test hardvéru PC

Boot Loader hladá súbor na zavedenie operacného systému do pamäte PC

BIOS spravuje prostriedky operacného systému a ako je procesor a pamät

BIOS obsahuje hlavný súbor operacného systému

8 . otazka: Medzi výstupné periféria patria: ?Farmácia

Reproduktory a skener

Monitor a skener

Reproduktory a tlaciare?

Monitor a tlaciare?

9 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 14: ?Farmácia

Program MS Office je postavený na jadre programu StarOffice

Program MS Office je grafický balík od firmy Microsoft

Program MS Office je multiplatformový

Program MS Office obsahuje textový editor, tabulkový procesor

10 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 22: ?Farmácia

Záložka je miesto v dokumente na ktoré sa môžeme odkazovat

Text okolo obrázka v programe MS Word neviem zalomit

Hypertextový odkaz viem použit aj na miesto v dokumente

Poznámka pod ciarou sa skladá z oznacenia poznámky a z textu poznámky

11 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 8: ?Farmácia

Operacná pamät vyžaduje opätovné zapisovanie informácií

Operacná pamät sa skladá z casti RWM a Biosu

Operacná pamät je prvých 640KB pamäte v operacnom systéme

Operacná pamät slúži na docasné uchovávanie informácií

12 . otazka: Medzi štatistické funkcie nepatria: ?Farmácia

STDEV

NONE

MEDIAN

MOD

13 . otazka: OS má tieto funkcie: ?Farmácia

Pridelovanie prostriedkov systému užívatelom alebo aplikáciám

Komunikácia s inými systémami (PC) v sieti

Diagnostika (autokontrola) systému

Prehrávanie audio a video súborov

14 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 26: ?Farmácia

Viem zakryt a odkryt stlpce v hárku

Neviem pracovat so vzorcami ak sa údaje nachádzajú v inom hárku ako v tom v ktorom je vzorec

Viem nastavit šírku a výšku stlpcov respektíve riadkov

Vzorec sa nekopíruje do ?alších buniek ak sa odvoláva na údaje v inom hárku

15 . otazka: Operacná pamät: ?Farmácia

Je hlavná pamät PC, ktorá sa oznacuje ROM

Je softvérová pamät v operacnom systéme

Je rýchla vyrovnávacia pamät na maticnej doske, ktorá sa oznacuje Cache

Je hlavná pamät PC, ktorá sa oznacuje RAM

16 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 19: ?Farmácia

Pri zozname obrázkov alebo tabuliek je císlovanie zabezpecené automaticky na základe menovky

Zoznam grafov v programe MS Word nevieme vytvorit, vieme len zoznam obrázkov

Zoznam obrázkov je možné vytvorit pomocou systémového štýlu POPIS

Pri zozname grafov si vieme definovat novú menovku Graf

17 . otazka: Zlomy: ?Farmácia

Zlom sekcie nám umožnuje vytvorit redakcné st?pce (viac st?pcov na jednej strane)

Zlom sekcie umožnuje vytvorenie odlišných hlaviciek a piat v dokumente

Zlom strany umožnuje nastavit inú orientáciu strany a odlišné nastavenie strany vzhladom na ostatné strany v dokumente

Zlom strany zabezpecí že nasledujúci text bude zacínat vždy na novej strane

18 . otazka: Pamät ROM je: ?Farmácia

Permanentná pamät

Energeticky nezávislá

Energeticky závislá

Miesto na uloženie BIOS-u

19 . otazka: Informatika je: ?Farmácia

Veda ktorá sa zaoberá prevažne informacnými procesmi vnútri pocítacov a pocítacových systémov

Technická vedná disciplína o informacných procesoch prebiehajúcich pri spracovaní informácií

Vedná disciplína zaoberajúca sa skúmaním podstaty informácie v spolocenskom a technickom smere

Disciplína v rámci matematických vied, ktorá skúma spôsoby analógového a digitálneho prezentovania informácií

20 . otazka: OS môžeme rozdelit : ?Farmácia

Podla Jadra

Podla zamerania Stolný PC – Notebook

Podla pamäte

Podla užívatelov