Vypis testu
1 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 35: ?Farmácia

Funkcia COUNT nám poráta pocet buniek v rozsahu

Funkcia COUNTIF nám poráta pocet buniek ktoré obsahujú zvolenú podmienku

Funkcia COUNTWRONG nám poráta rozsah buniek s chybnými hodnotami

Funkcia COUNTBLANK nám poráta bunku v rozsahu ktoré nie sú vyplnené

2 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 7: ?Farmácia

Z hladiska casu je operacná pamät krátkodobá

Z hladiska prístupu je operacná pamät s priamym prístupom

Z hladiska umiestnenie je Cache pamät externá

Z hladiska energetickej závislosti je operacná pamät nezávislá

3 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 19: ?Farmácia

Pri zozname grafov si vieme definovat novú menovku Graf

Zoznam grafov v programe MS Word nevieme vytvorit, vieme len zoznam obrázkov

Pri zozname obrázkov alebo tabuliek je císlovanie zabezpecené automaticky na základe menovky

Zoznam obrázkov je možné vytvorit pomocou systémového štýlu POPIS

4 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 26: ?Farmácia

Viem zakryt a odkryt stlpce v hárku

Neviem pracovat so vzorcami ak sa údaje nachádzajú v inom hárku ako v tom v ktorom je vzorec

Vzorec sa nekopíruje do ?alších buniek ak sa odvoláva na údaje v inom hárku

Viem nastavit šírku a výšku stlpcov respektíve riadkov

5 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 28: ?Farmácia

Rozdiel dvoch dátumov je dátum ak spôsob zobrazenia hodnoty v bunke je nastavený na dátum

Rozdiel dvoch dátumov je císlo ktoré reprezentuje pocet dní medzi dátumami

Rozdiel dvoch dátumov je desatinné císlo ktoré reprezentuje pocet dní v rokoch medzi dvoma dátumami

Rozdiel dvoch dátumov je dátum iba vtedy ak od staršieho dátumu odcítam mladší dátum

6 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 6: ?Farmácia

PC ktoré poskytuje služby sa nazýva Workstation

PC ktoré využíva služby sa nazýva Server

PC ktoré využíva služby sa nazýva Workstation

PC ktoré nemá disk ale má sietovú kartu sa nazýva „bezdisková stanica – tenký klient“

7 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 17: ?Farmácia

Odrážky pri zozname bez poradia sú vo forme tvarov (šípka, pomlcka, gulicka)

Pri zozname bez poradia záleží na poradí jednotlivých prvkov

Pri viacúrovnovom zozname môžeme použit aj písmena(clánok, sekcia) a nielen císla

Pri císlovanom zozname záleží na poradí iba pri ak je císlovaný rímskymi a arabskými císlicami

8 . otazka: Informatika je: ?Farmácia

Vedná disciplína zaoberajúca sa skúmaním podstaty informácie v spolocenskom a technickom smere

Disciplína v rámci matematických vied, ktorá skúma spôsoby analógového a digitálneho prezentovania informácií

Veda ktorá sa zaoberá prevažne informacnými procesmi vnútri pocítacov a pocítacových systémov

Technická vedná disciplína o informacných procesoch prebiehajúcich pri spracovaní informácií

9 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 34: ?Farmácia

Funkcia SQRT nám nájde odmocninu zo zvolenej hodnoty

Funkcia AVERAGE nám vyráta priemernú hodnotu z rozsahu buniek

Funkcia LARGE mám umožní nájst k-te najväcšie císlo v rozsahu buniek

Funkcia POWER nám nájde mocninu zo zvolenej hodnoty

10 . otazka: Medzi vstupné periféria nepatria: ?Farmácia

Klávesnica, skener a kamera

Myš, klávesnica a skener

Klávesnica, myš a mikrofón

Myš, klávesnica a reproduktory

11 . otazka: Co sú to údaje: ?Farmácia

Informácie spracovávané vo výpoctových systémoch

Vyjadrenie skutocnosti a myšlienok v digitálnej podobe

Údaje sú výstupom z informacného procesu

Údaje sú vstupom do informacného procesu

12 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 23: ?Farmácia

Riadky v programe MS Excel sú oznacené císlicami

Stlpce v programe MS Excel sú oznacené císlicami

Stlpce v programe MS Excel sú oznacené písmenami

Riadky v programe MS Excel sú oznacené písmenami

13 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 25: ?Farmácia

Vzorce sa kopírujú vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec všetkými smermi

Vzorce sa kopírujú vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec vodorovne a vertikálne ale iba smerom dolava a nadol

Vzorce sa kopírujú iba vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec vodorovne

Vzorce sa kopírujú iba vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec vertikálne

14 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 30: ?Farmácia

Odkaz vo vzorci „B2“ odkazuje na jednu bunku

Odkaz vo vzorci „Harok2!C24“ odkazuje na bunku v inom hárku

Odkaz vo vzorci „B:B“ odkazuje na celý stlpec B

Odkaz vo vzorci „A1:A10“ odkazuje na množinu buniek ktoré tvoria súvislú oblast

15 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 10: ?Farmácia

BIOS spravuje prostriedky operacného systému a ako je procesor a pamät

BIOS obsahuje hlavný súbor operacného systému

Boot Loader hladá súbor na zavedenie operacného systému do pamäte PC

POST je základný test hardvéru PC

16 . otazka: Operacná pamät: ?Farmácia

Je softvérová pamät v operacnom systéme

Je hlavná pamät PC, ktorá sa oznacuje RAM

Je rýchla vyrovnávacia pamät na maticnej doske, ktorá sa oznacuje Cache

Je hlavná pamät PC, ktorá sa oznacuje ROM

17 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 27: ?Farmácia

Ak do bunky vpíšeme „2+2“ výsledok bude „4“

Ak do bunky vpíšeme „=2+2“ výsledok bude „2+2“

Ak do bunky vpíšeme „=2+2“ výsledok bude „4“

Ak spôsob zobrazenia hodnoty v bunke bude dátum a do bunky vpíšeme hodnotu „10“ výsledok bude 10.január.1900

18 . otazka: Hardvér: ?Farmácia

Môžeme rozdelit na Skrinku, Monitor a periféria

Môžeme rozdelit na Skrinku, periféria a hracie zariadenia

Je technické vybavenie pocítaca vrátane periférií

Je technické vybavenie pocítaca ale bez periférií

19 . otazka: Co je to informácia: ?Farmácia

Je oznámenie príjemcom na základe ktorého sa správa, respektíve realizuje urcitú pre neho relevantnú cinnos?

Taký druh poznania ktorý vieme digitálne zapísa?

Informácia je vstupom do informacného procesu

Zvyšuje neurcitos? v systéme

20 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 14: ?Farmácia

Program MS Office je postavený na jadre programu StarOffice

Program MS Office je multiplatformový

Program MS Office je grafický balík od firmy Microsoft

Program MS Office obsahuje textový editor, tabulkový procesor