Vypis testu
1 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 31: ?Farmácia

Zmiešaný odkaz má relatívny stlpec a absolútny riadok

Zmiešaný odkaz má absolútny stlpec a relatívny riadok

Absolútny odkaz vždy odkazuje na tú istú bunku a pri kopírovaní vzorca do iných buniek odkaz ostane vždy rovnaký

Relatívny odkaz vždy odkazuje na tú istú bunku a pri kopírovaní vzorca do iných buniek odkaz ostane vždy rovnaký

2 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 3: ?Farmácia

Von Neumanová schéma obsahuje blok s názvom DMA

I/O je systém zodpovedný za komunikáciu s perifériami PC

RAM je operacná pamät PC

ALU + CU tvoria CPU

3 . otazka: Nevyhnutné zariadenia PC sú: ?Farmácia

Procesor, maticná doska, pamät a HDD

Procesor, maticná doska, pamät a CD-ROM

Procesor, maticná doska, pamät a grafická karta

Procesor, maticná doska, HDD a grafická karta

4 . otazka: Ktoré z nasledovného viem urobit na jednej bunke v programe MS Excel: ?Farmácia

Zalomit text v bunke

Prispôsobit text v bunke

Podfarbit bunku

Orámovat bunku

5 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 35: ?Farmácia

Funkcia COUNTIF nám poráta pocet buniek ktoré obsahujú zvolenú podmienku

Funkcia COUNTWRONG nám poráta rozsah buniek s chybnými hodnotami

Funkcia COUNT nám poráta pocet buniek v rozsahu

Funkcia COUNTBLANK nám poráta bunku v rozsahu ktoré nie sú vyplnené

6 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 5: ?Farmácia

Jednotka informácie je Byte (B)

Byte je kapacitná jednotka

Jeden Byte pozostáva z 2. Bitov

Jeden Byte pozostáva z 8. bitov

7 . otazka: Co sú to údaje: ?Farmácia

Údaje sú vstupom do informacného procesu

Údaje sú výstupom z informacného procesu

Informácie spracovávané vo výpoctových systémoch

Vyjadrenie skutocnosti a myšlienok v digitálnej podobe

8 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 14: ?Farmácia

Program MS Office je postavený na jadre programu StarOffice

Program MS Office je multiplatformový

Program MS Office obsahuje textový editor, tabulkový procesor

Program MS Office je grafický balík od firmy Microsoft

9 . otazka: Z coho sa skladá OS: ?Farmácia

Monitor operacného systému (monitorovacia cast)

Jadro OS

BIOS

Ovládace

10 . otazka: Hardvér: ?Farmácia

Môžeme rozdelit na Skrinku, Monitor a periféria

Je technické vybavenie pocítaca ale bez periférií

Je technické vybavenie pocítaca vrátane periférií

Môžeme rozdelit na Skrinku, periféria a hracie zariadenia

11 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 29: ?Farmácia

Viem ukotvit stlpce a riadky v hárku aby boli stále zobrazené ak sa posúvam v hárku

Viem vložit stlpce do hárka

Ak odstránim stlpec alebo riadok, hodnoty v stlpci alebo v riadku sa vpíšu napravo od stlpca respektíve nadol od riadku

Viem vložit riadky do hárka

12 . otazka: Medzi matematické funkcie nepatria: ?Farmácia

ZERO

MIN

GROUND

MAX

13 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 18: ?Farmácia

Pred vytvorením obsahu v dokumente si musíme vytvorit štýly respektíve použit existujúce štýly na formátovanie nadpisov v dokumente z ktorých chceme vytvorit obsah

Obsah dokumentu vieme vytvorit pomocou špeciálneho systémového štýlu POPIS KAPITOL

Vytvorený obsah vieme aktualizovat

Pred vytvorením obsahu v dokumente si musíme vytvorit špeciálny štýl ktorým bude obsah formátovaný

14 . otazka: Medzi štatistické funkcie nepatria: ?Farmácia

NONE

STDEV

MEDIAN

MOD

15 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 37: ?Farmácia

Filter v tabulke údajov viem vytvorit iba na císelných hodnotách

V tabulke údajov viem zoradit hodnoty v príslušnom stlpci abecedne

Podmienené formátovanie mi sprehladní údaje v tabulke

Pri zoradovaní hodnôt v stlpci tabulky musí dat pozor aby mi preskupilo aj hodnoty v iných stlpcoch nie len v stlpci ktorý zoradujem

16 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 9: ?Farmácia

Grafická karta je v súcasnosti už len integrovaná súcast maticnej dosky

Sietová karta obsahuje MAC adresu

Sietová karta obsahuje NIC adresu

USB klúc je typ pamäte RAM

17 . otazka: Medzi vstupné periféria nepatria: ?Farmácia

Klávesnica, myš a mikrofón

Klávesnica, skener a kamera

Myš, klávesnica a skener

Myš, klávesnica a reproduktory

18 . otazka: Císlicový pocítac je: ?Farmácia

Hardvérová cast Osobného pocítaca

Aritmeticko – logickým podblok zabezpecujúci výpocty v systéme

Univerzálny automat urcený na samocinné vykonávanie výpoctov

Súcast von Neumannovej schémy logického riadenia

19 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 24: ?Farmácia

Adresa bunky $A$1 je absolútna adresa

Adresa bunky $B$2 je relatívna adresa

Adresa bunky B2 je relatívna adresa

Adresa bunky A1 je absolútna adresa

20 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 28: ?Farmácia

Rozdiel dvoch dátumov je císlo ktoré reprezentuje pocet dní medzi dátumami

Rozdiel dvoch dátumov je dátum ak spôsob zobrazenia hodnoty v bunke je nastavený na dátum

Rozdiel dvoch dátumov je dátum iba vtedy ak od staršieho dátumu odcítam mladší dátum

Rozdiel dvoch dátumov je desatinné císlo ktoré reprezentuje pocet dní v rokoch medzi dvoma dátumami