Tento portál je výstup z projektu č. 013UVLF-4/2011 pod názvom Elektronický edukačno-testovací systém

Stručná charakteristika projektu:
Vytvorený elektronický edukačno-testovací systém umožňuje využívanie elektronických podkladov vo forme e-learningu aj poslucháčmi netechnických študijných programov. Systém pozostáva z edukačnej časti, ktorá obsahuje elektronické výučbové podklady ako sú prezentácie, tutoriály a zadania určené pre predmety zamerané na výpočtovú techniku a štatistiku. Okrem edukačnej časti systém obsahuje dynamický testovací modul (štatistika), ktorý umožňuje evalváciu vedomosti poslucháčov v príslušných študijných programov.

Testovací modul:
Každý test obsahuje 20 náhodne vygenerovaných otázok, kde pre každú otázku sú náhodne vygenerované 4 odpovede. Počet správnych odpovedí na otázku je 0 až n, pričom n je počet vygenerovaných odpovedí na otázku. Maximálny počet bodov, ktoré môže poslucháč získať je 80, stým že každá otázka je štvorbodová.

Pri otázkach z viacerými správnymi odpoveďami je hodnotenie nasledovné:
Zaškrtnutie správnej odpoved 1 bod
Nezaškrtnutie nesprávnej odpovede 1 bod.

V prípade že poslucháč zabudne zaškrtnúť správnu odpoveď, respektíve zaškrtne nesprávnu odpoveď nezíska za danú odpoveď žiaden bod.

index Hygiena potravín Farmácia Kynológia Bezpečnosť krmív a potravín Všeobecné veterinárske lekárstvo Canis Hipoterapia Doktorandi